z dnia 28.10.2022 roku.

Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dba o bezpieczeństwo prywatności danych osobowych, które przetwarza, poprzez prowadzenie usług drogą elektroniczną. Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w celu zachowania najwyższej ochrony danych osobowych przestrzega zasad obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzeniu RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 15, kod pocztowy: 60-595, wpisana do rejestru przedsiębiorców, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468852, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP: 7831701111, zwana w dalszej części „SSP”.


W przypadku chęci podjęcia kontaktu z Administratorem, zapraszamy do kontaktu:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@systemowaszkola.com;

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

SSP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy: iod@systemowaszkola.com.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych?

Cele, w jakich przetwarzamy dane osobowe:

 1. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, w celu:
  - przesyłania informacji handlowych;
  - marketingu produktów lub usług własnych;
  - wysyłki newslettera
  - podjęcia kontaktu i realizacji zgłoszeń wynikających z formularzy kontaktowych;
  - prowadzenia rejestracji na szkolenia, warsztaty, wydarzenia, organizowane przez SSP lub przy współpracy SSP;
  - rekrutacji pracowników;
  - rekrutacji prowadzonej na potrzeby programu stypendialnego lub programu wsparcia organizowanego przez SSP lub przy współpracy SSP, a także realizacji programu stypendialnego lub programu wsparcia;
  - prowadzenia serwisów internetowych dostępnych po zarejestrowaniu przez użytkowników.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia przez SSP działań, o których mowa powyżej.
 2. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest, gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu:
  - wykonania nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów pomiędzy SSP a osobą, której dane dotyczą;
  - podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

  Niniejszy punkt dotyczy w szczególności umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci Internet, a także działań podejmowanych przed zawarciem umowy inicjowanym przez stronę za pośrednictwem sieci Internet lub poczty elektronicznej.
 3. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest dla celów wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na SSP, w celu:
  - wykonania umów z podmiotami trzecimi,
  - sporządzania faktur i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 4. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SSP, w celu:
  - statystycznych, informacyjnych, archiwalnych, analitycznych - w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem SSP jest analiza wykonanych już przez SSP czynności i usług w celu dostosowania ich do potrzeb zainteresowanych w przyszłości oraz poznanie aktywności klientów;
  - wykonania, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów, której stroną jest SSP, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy - w przypadku, gdy umowa zawarta jest z osobą inną niż osoba wskazana do kontaktu w sprawie umowy (np. pracownik, współpracownik strony) - w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem SSP jest wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem;
  - organizacji wyjazdów studyjnych oraz ubezpieczenie ich uczestników - w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem SSP jest realizowanie celów statutowych SSP;
  - badania satysfakcji z oferowanych przez SSP usług - w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem SSP jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych;
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem SSP jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich;
  - administrowania stronami internetowymi SSP - w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem SSP jest konieczność prowadzenia i administrowania stronami internetowymi;
  - przesyłania przez SSP informacji handlowych – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem SSP jest marketing bezpośredni.

 

Pliki cookies.

W celu dostosowania świadczonych usług oraz treści zamieszczonych na stronach internetowych do indywidualnych potrzeb ich użytkowników, SSP stosuje pliki cookies. Można zrezygnować z tej funkcjonalności, jednakże może to skutkować uniemożliwieniem korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w serwisie internetowym.

Dane osobowe przetwarzane przez systemy teleinformatyczne są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Bez zgody osób, których dane dotyczą, nie udostępniamy danych osobom trzecim. Chyba, że dzieje się to na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań).

Dane osobowe, którymi uzupełniacie Państwo nasze formularze są często niezbędne do realizacji usług. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

Udostępnianie danych osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 

Podmioty przetwarzające.

Współpracujemy z podmiotami, które przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom, które świadczą dla nas usługi finansowo-kadrowe, prawne, ubezpieczeniowe, hostingowe, dostarczają nam systemy do marketingu online, prowadzą wysyłkę wiadomości email, prowadzą analizy ruchu w serwisach internetowych, prowadzą analizy skuteczności kampanii marketingowych.


Organy państwowe.

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

 

Państwa trzecie.

Korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, m.in. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Microsoft, Google. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

Czas w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Poszczególne Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny dla celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą:
  - do czasu cofnięcia zgody przez osobę uprawnioną;
  - do czasu dezaktualizacji państwa danych osobowych;
  - przez okres potrzebny na SSP;
  - przez okres 90 dni po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacji, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji
  - przez okres realizacji programu/projektu SSP;
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest, gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy:
  - przez okres realizacji umowy;
  - dodatkowo do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia (dla roszczeń zwykłych) lub 3 lat (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, chyba że przepisy szczególne ustanawiają inne daty przedawnienia;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest dla celów wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na SSP:
  - przez okres wymagany przepisami prawa, który z reguły wynosi okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez XXX:
  - w przypadku danych przechowywanych w szczególności dla celów analitycznych, statystycznych, informacyjnych - do czasu zdezaktualizowania się lub utraty ich przydatności,
  - przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SSP,
  - przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej,
  - do momentu wniesienia sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych;
  - do momentu ustalenia przez SSP, że dane uległy dezaktualizacji.

Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych przez Państwa, oznacza, że Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

Prawa, z jakich można korzystać w przypadku przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody udzielonej SSP w momencie podawania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Uniemożliwi to jednak dalsze korzystanie z usług SSP, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.
 2. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
  Każdy ma prawo uzyskać od SSP potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, osoba której dane dotyczą ma prawo:
  - uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  - uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
  Każdy ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe.
 4. Prawo do usunięcia danych „Prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).
  Każdy z Państwa ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przesz SSP. Prawo to będzie respektowane przez SSP bez zbędnej zwłoki, jeżeli:
  - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  - wycofana została określona zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  - został wniesiony przez Państwa sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych w celach np. marketingowych, badaniu satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  - dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  W związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, SSP może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imiona i nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
  Każdy ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  - kwestionowana zostaje prawidłowość Państwa danych osobowych - wtedy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych, nie dłużej jednak niż na 30 dni;
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądanie dotyczy ograniczenia ich wykorzystania;
  - dane osobowe przestały być niezbędne SSP do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych - w takim przypadku ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie SSP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  Każdy ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały dostarczone do SSP, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mają Państwo także prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez SSP bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO).
  W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść do SSP sprzeciw do wykorzystania danych osobowych, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes SSP, np. w związku z korzystaniem z marketingu usług czy badaniem satysfakcji.

  W momencie, gdy Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane osobowe, zgodnie z wniesionym sprzeciwem.
 8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądania?
  Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do SSP z żądaniem, to albo to żądanie zostaje spełnione albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca po jego otrzymaniu.

  W przypadku, gdy okaże się, że ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - SSP nie będzie mogła spełnić żądania w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca, spełniony zostanie w ciągu kolejnych 2 (słownie: dwóch) miesięcy, informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.


Profilowanie.

SSP dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularzy kontaktowych, nie podlega ocenie przez system informatyczny.


Zmiany w polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.